Centrale Verwarming
Sanitair
Ventilatie
Elektriciteit
Doe het zelf pakket
Installatie/onderhoud

WAT DOEN WE

AKTW is gespecialiseerd in Centrale verwarming, sanitair, ventilatie en elektriciteit.

U kan bij ons terecht voor de installatie en het onderhoud van al uw toestellen alsook voor het berekenen met installatie door onze zorgen of hulp op maat voor doe-het-zelvers.

AKTW is eenScreen Shot 2015-12-07 at 12.34.48 en Viessmanninstallateur/hersteller voor Centrale verwarming, maar ook andere merken zijn voor ons geen probleem.

Hieronder vind u een overzicht van onze voornaamste activiteiten.

Centrale Verwarming (gas en stookolie)

Installatie van nieuwe installaties en renovaties, doe het zelf pakket, met of zonder installatie-hulp, gasleidingen, zonneboilers, warmtepompen, … onderhoud (van alle merken): ketels, de volledige CV installatie afstellen, … depannage

Sanitair

Installatie van nieuwe installaties en renovaties, doe het zelf pakket, met of zonder installatiehulp, waterverzachters van Screen Shot 2015-12-07 at 12.32.52, boilers, warmwatervoorbereiders,  kraanwerk, waterleidingen, … depannage en onderhoud

Ventilatie

Installatie van nieuwe installaties, doe het zelf pakket, met of zonder installatie-hulp, depannage, onderhoud, …

Elektriciteit

Installatie van nieuwe installaties, doe het zelf pakket, met of zonder installatie-hulp, depannage, onderhoud, …

WIE ZIJN WE

AKTW is een jong en dynamisch bedrijf, opgericht door 2 vrienden. Vriendschap en passie liggen aan de basis van het success van AKTW, dit delen we graag met onze klanten.

Doen wat je graag doet, en het goed doen, dit is toch iets wat iedereen wil. Samen hebben Arnaud en Chris van hun hobby hun beroep gemaakt. Met veel passie en gedrevenheid behandelen ze elke job alsof het voor hen is, dit resulteert steeds in een goede afwerking en een tijdige oplevering.

Ons handelsmerk: kwaliteit en een perfecte afstelling. In deze moderne tijden van verandering streven we naar de beste kennis en know how, dit door voortdurend opleidingen te volgen en op de hoogte te blijven van de laatste nieuwe technieken.

Na de evaluatie volgt de berekening, zo stellen we een op maat en gebalanceerd plan op dat al uw noden beantwoord.

AKTW staat in voor uw Centrale Verwarming, Sanitair en/of Elektriciteitswerken. Twijfelt u nog? Vraag dan snel en vrijblijvend een offerte aan, u zal zien dat niet alleen onze referenties tevreden zijn over de kwaliteit maar ook over onze prijs.

WAAR ZIJN WE

In regio Willebroek, regio Mechelen en algemeen provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant, Brussel en Waals-Brabant.

CONTACT

AKTW BVBA
Floridastraat 6
2830 Willebroek

tel: 038661936
e-mail: info@aktw.be

WETGEVING

Klik hier voor de relevante wetgeving.

Waarom moet en wordt een ketel onderhouden? Wat zijn de plichten van een eigenaar en die van een huurder i.v.m. hun ketel klik op deze link voor de antwoorden op al uw vragen www.lne.be

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden.
[1] Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: naam bedrijf AKTW BVBA adres Floridastraat 6 postcode 2830 Willlebroek Ondernemings nr BE0533.730.226 hierna te noemen opdrachtnemer.
[2] Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
[3] Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.
[4] Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van opdrachtnemer.
[5] Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
[6] Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten indien deze voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument.
Artikel 2. Offerte.
Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld dan geldt een termijn van veertien dagen.
Artikel 3. Algemene voorwaarden van contract-partijen en/of derden.
[1] Opdrachtnemer aanvaardt alleen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
[2] Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever laten echter de toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtnemer onverlet.
[3] Algemene voorwaarden van opdrachtgever vinden alleen toepassing op de daarvoor bestemde opdracht.
Artikel 4. Verplichtingen van opdrachtnemer.
Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren.
Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever.
[1] De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer op tijd kan beschikken over: a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van opdrachtnemer; b. het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd; c. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen. d. Elektriciteit en water.
[2] Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij anders overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.
[3] Als de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt.
Artikel 6. Extra onvoorziene kosten.
[1] Opdrachtnemer is gerechtigd extra onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak door te berekenen aan de opdrachtgever.
[2] Van onvoorziene kosten is sprake indien de kosten zijn ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst en die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien.
[3] Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van de onvoorziene kosten.
Artikel 7. Prijzen.
[1] De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.
[2] Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.
Artikel 8. Meer- en minderwerk.
[1] Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.
[2] Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.
[3] De toepasselijkheid van het in
Artikel 7. Prijzen.
[1] De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.
[2] Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.
Artikel 8. Meer- en minderwerk.
[1] Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.
[2] Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.
[3] De toepasselijkheid van het in artikel 7: 755 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 9. Opschorting en intrekken.
[1] Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van zijn schade.
[2] Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.
[3] Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan opdrachtnemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.
[4] Een partij die verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten als gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet, of niet tijdig zal nakomen.
Artikel 10. Klaagtermijn en garantie.
[1] Opdrachtnemer is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen en de overeenkomst.
[2] Opdrachtgever is verplicht meteen na de (op)levering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken. Deze inspectie dient te geschieden binnen acht dagen na oplevering.
[3] Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen acht dagen na oplevering schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld aan opdrachtnemer.
[4] Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen na het waarnemen van deze gebreken aan opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld.
[5] Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren.
[6] Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever verplicht is te verstrekken.
[7] Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor eventuele accidentele randschade al dan niet rechtstreeks voortvloeiend uit de uitgevoerde werken (bijvoorbeeld: gebroken tegel of gebarsten tegel of geraakte leidingen enz.).
[8] De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor schade berokkend door derden aan de geplaatste/geleverde goederen
[9] Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.
[10] Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantie-termijn dan de fabrikant of de leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens opdrachtnemer te aanvaarden.
Artikel 11. Aansprakelijkheid.
Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever, niet zijnde consument, te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt.
Artikel 12. Betaling.
[1] Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na verzending van de nota.
[2] Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.
[3] Na deugdelijk in gebreke stelling is opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
[4] De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van EUR 115).
[5] De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of één van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.
[6] Werken worden alleen aangevat na betaling van afgesproken voorschot.
Artikel 13. Ontbinding.
Blijft één van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij: – in staat van faillissement geraakt – surséance van betaling of schuldsanering aanvraagt – zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd – bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.
Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud.
Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichting heeft voldaan. De opdrachtnemer behoudt zich eigenaar van de getekende plannen/schetsen tot de betaling van de voorschot. Indien de plannen/schetsen misbruikt worden zullen er gerechtelijke gevolgen zijn.
Artikel 15.Bevoegdheid
In geval van betwisting zullen, naargelang van de aard en het bedrag van de betwistingen,enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Mechelen bevoegd zijn, alleen de Belgische recht is van toepassing.

PRIJZEN/OFFERTE

Prijslijst enkel geldig in vlaanderen, exclusief BTW
de prijzen zijn exclusief bijkomend gebruikt materiaal en/of wisselstukken

Centrale verwarming

Opstart met attest volgens het vlaams besluit (verbrandings, keuringsattest)
voor onderhoud en opstart in onze regio is de verplaatsing inbegrepen.
Gastoestellen
wamwatertoestellen boven 20 kW 70 €
CV toestellen tot 70 kW 110 €
Stookolietoestellen
mazoutketel 120 €
2de toestel op hetzelfde adres -35% korting (op het goedkoopste tarief)
onderhoud en reinigen met attest volgens het vlaams besluit (verbranding, keuring en reiniging)
Gastoestellen
wamwatertoestellen boven 20 kW 70 €
CV toestellen tot 70 kW 125 €
Stookolietoestellen
mazoutketel 150 €
2de toestel op hetzelfde adres -35% korting (op het goedkoopste tarief)
Depannage
werkuren depannage zonder wisselstukken 42€ per uur
verplaatsingkosten 0,70€ per km
vervanging toestelten, nieuwe installaties, zelfbouwpakket prijs op aanvraag
verwarmingsaudit voor toestellen ouder dan 5 jaar en kleiner dan 100 Kw (gratis indien het onderhoud minstens 2x door onze zorgen gebeurd) 55 €

Sanitair

depannage
werkuren depannage zonder wisselstukken 38€ per uur
verplaatsingkosten 0,70€ per km
vervanging toestelten, nieuwe installaties, zelfbouwpakket prijs op aanvraag

Ventilatie

onderhoud D-toestellen (zonder wisselstukken,verplaatsing inbergrepen) 100 €
depannage
werkuren depannage zonder wisselstukken 35€ per uur
verplaatsingkosten 0,70€ per km
vervanging toestelten, nieuwe installaties, zelfbouwpakket prijs op aanvraag

Electriciteitswerken

depannage
werkuren depannage zonder wisselstukken 35€ per uur
verplaatsingkosten 0,70€ per km
vervanging toestelten, nieuwe installaties, zelfbouwpakket prijs op aanvraag
Offerte voor verzekeringsgeval (wordt afgetrokken van de eindfactuur indien de werken door onze zorgen worden uitgevoerd) 50 €

mc_ms_vs_accpt_h_038_pngOnderhoud en kleine werken(tot 500€) bij de interventie te betalen via betaalautomaat: Betaalkaarten, Visa, Mastercard.

GALLERY